CARITAS CHRISTI URGET NOS

CHRYSTUS KRÓL W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Kardynał Józef Ratzinger w swojej pracy p.t. Służyć prawdzie wspominając o uroczystości Chrytusa Króla Wszechświata pisał, że jest „świeżą”, natomiast treść tej uroczystości tak stara jak wiara chrześcijańska: ... albowiem słowo „Chrystus” nie jest niczym innym, jak greckim tłumaczeniem słowa „Mesjasz”: pomazaniec, król. Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany „Syn cieśli”, jest tak bardzo Królem, że tytułem Królewskim stało się Jego imię. Nazywając samych siebie chrześcijanami, określamy się sami jako ludzie Króla, jako ludzie, którzy uznają w Nim Króla”.

Fundamentem nauki Kościoła o Królewskiej godności Chrystusa jest Pismo Święte. W wielu miejscach Pisma Świętego czytamy, że CHRYSTUS JEST KRÓLEM!

Papież Pius XI w encyklice „Quas Primas”  podkreśla, że w wielu miejscach Pisma Świętego czytamy, że Chrystus jest Królem. On to bowiem nazwany jest Panem, który z Jakuba będzie (Lb 24,19), który od Ojca postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego i otrzyma narody, dziedzictwo swoje i posiadłość swoją kraje ziemi (por. Ps 2,6-8) - pieśń zaś weselna, w której pod figurą i podobieństwem najbogatszego i najpotężniejszego monarchy, przedstawiano przyszłego prawdziwego Króla Izraela, te słowa zawiera: "Stolica Twoja, Boże, na wieki wieków; laska prawości, laska Twego królestwa" (Ps 45,7). Pomijając wiele tego rodzaju powiedzeń na innym znów miejscu, jakby dla jaśniejszego uwypuklenia rysów Chrystusa, przepowiedziano, iż królestwo Jego, nie będzie miało granic i obfitować będzie w dary sprawiedliwości i pokoju: "Wzejdzie za dni Jego sprawiedliwość i obfitość pokoju... I będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi" (Ps 72,7-8).

Chrystus Król był zapowiadany przez proroków. Król, z rodu Dawida, panowaniu Którego nie będzie końca. Jego Królestwo – to Królestwo prawa i sprawiedliwości. Prorok Izajasz pisał: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.  Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9, 5-6). U proka Jeremiasza czytamy: „to nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.(Jr 23, 5).

Księga Daniela przedstawia Syna Człowieczego, Któremu powierzono wieczne panowanie, chwałę i władzę Królewską. To są atrybuty Jego własnej wszechwładzy i suwerenności. „Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7, 13-14). Należy też zwrócić uwagę, że prorok wyraźnie zaznacza, że z Tym, Któremu powierzono panowanie, współpracuje lud święty!

Jeszcze wcześniej prorok Daniel mówi, że Królestwo Chrytusowe zetrze i zniweczy inne królestwa, samo zaś nigdy nie ulegnie zagładzie: „W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze” (Dn 2, 44).

Zachariasz przestawia Chrystusa jako Króla Sprawiedliwego i Zwycięskiego: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy”. (Za 9,9).

Na kartkach Nowego Testamentu prawda o Chrytusie Królu nie tylko znajduje wspaniałe i pełne blasku potwierdzenie, a jeszcze zostaje bardziej odsłonięta i pogłębiona.  Już w Zwiastowaniu Archanioł Gabriel mówi Najświętszej Panience, że: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1, 32-33). A i Sam Chrystus nazwał siebie Królem stojąc przed Piłatem: „Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. (J 18, 37), a po swoim Zmartwycwstaniu, spotykając się z uczniami na górze, kiedy „... niektórzy jednak wątpili”.  [...] Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 17-18). Chrystus mówiąc o Sądzie Ostatecznym, podczas którego jako Król będzie sądził  wszystkie narody: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.  Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie34 Wtedy odezwie się Król (...). (Mt 25, 31-40).

W Apokalipsie Jan nazywa Chrytusa „Władcą królów ziemi” (Ap1, 5), Który ukazał się temu Apostołowi w widzeniu rzeczy przyszłych mając na szacie i na biodrze swym: „wypisane imię: 
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW”.  (Ap 19,16).

W Dziejach Apostolskich i listach apostolskich sprecyzowane i podtwierdzone jest, że Bóg Ojciec uczynił Chrytusa dziedzicem wszystkiego: „Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” (Heb 1,2).   Władza Królewska Chrytusa będzie trwała do Jego pełnego zwycięstwa nad mocami nieprzyjaciela: „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć”. (1Kor 15, 25-26).  

 

Źródła:

Pius XI,  Quas Primas

Ks. Jarosław Superson SAC, Historia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Kraków 2005

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrytusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, Warszawa 2014